Αρχική » Προγράμματα » Pedobesity » Ανακοινώσεις » Έναρξη Προγράμματος

Έναρξη Προγράμματος

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Aρ. Πρωτοκόλλου Ένταξης 2210

Ημερομηνία Ένταξης 28/6/2018

MIS (ΟΠΣ) 5030543

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

PEDOBESITY

Τίτλος (Ελληνικά)

Ανάπτυξη Ευφυών Πολυεπίπεδων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εξειδικευμένων Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για την Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

Τίτλος (Αγγλικά)

Development of Intelligent Multi-level Information Systems and Specialized Artificial Intelligence Algorithms for Personalized Management of Obesity in Childhood and Adolescence

Μετάβαση στο περιεχόμενο