Παρασκευή Μουτσάτσου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σπουδές/Τίτλοι

Πτυχίο Χημείας, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης (1981)

MSc Στεροειδούς Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Χημικής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Leeds, Μ. Βρετανία (1982),

PhD Στεροειδούς Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Χημικής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Leeds, Μ. Βρετανία (1986)

Μετεκπαίδευση Κλινική Βιοχημεία στο Τμήμα Χημικής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Leeds της Μ. Βρετανίας (1982-1986)

Μετεκπαίδευση  στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής στο LeedsGeneralInfirmary(1984)

Ειδικότητα Κλινικής Χημείας από το ΚΕΣΥ, Υπουργείο Υγείας (1991)

Υποτροφία από την Ακαδημία Αθηνών για σπουδές στην Βιοχημεία στην Μ. Βρετανία (1981)

Επαγγελματικές θέσεις

Νοσοκομειακές θέσεις (1988 – 1993): Βιοχημικός στο Ορμονολογικό Εργαστήριο του        Ενδοκρινολογικού τμήματος του  Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός».

Πανεπιστημιακές θέσεις (1993 – 2003): Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,  (2003 – 2013): Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

2013-μέχρι σήμερα: Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Εκπαιδευτικό Έργο

Προπτυχιακό

Ιατρική Χημεία ΙΙ (προπτυχιακό μάθημα / Ιατρική Σχολή), Kλινική Βιοχημεία (προπτυχιακό κατ’ επιλογήν μάθημα  / Ιατρική Σχολή),  Φυσιολογία Οστίτη ιστού (προπτυχιακό κατ’ επιλογήν μάθημα  / Ιατρική Σχολή).

Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Μοριακή Ιατρική», στα «Μεταβολικά Νοσήματα των οστών», στην  «Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική», στην «Μοριακή και Εφαρμοσμένη φυσιολογία»

Επίβλεψη Διδακτορικών διατριβών, Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Διπλωματικών Εργασιών (προπτυχιακό επίπεδο).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κλινική και βασική έρευνα για το ρόλο των στεροειδών ορμονών και στεροειδικών υποδοχέων στην  αιτιοπαθογένεια διαφόρων νοσημάτων.

Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικτύων

1996-1998: Ως αναπληρωτής Συντονιστής και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ – ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΔΡΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ»

1998: Ως Συντονιστής του Προγράμματος «ΔΙΑΥΛΟΣ»

2000-2002: Ως Πρόεδρος, Συντονιστής και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Δικτύου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά  Δίκτυα

1994: «Establishment of a Network of European Steroid Reference Laboratories, NESRL».

2006-2009: ΕρευνητικήΔράση COST Action (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), E39 “Forests, trees and human health and wellbeing”.

2007: «Health and the Natural Outdoors», COST strategic workshop.

Διεθνής Συνεργασία

Ερευνητική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Leeds – Μ. Βρεττανία με το Τμήμα Επιδημιολογίας της Αναπαραγωγής (ProfessorCuckle) , με το Πανεπιστήμιο του Dundee – Μ. Βρεττανία (Τμήμα Φαρμακολο­γίας και Νευροεπιστημών, Dr. K.Breen) , με το τμήμα LifeSciences και Pharmacy του Πανεπιστημίου του Manchester στη Μ. Βρεττανία, (Dr. C. Demonacos , ProfessorM.Kristic-Demonacos), Με το τμήμα FunctionalGenomics του KarolinskaInstitute στη Σουηδία (ProfessorK.Dalhman-Wright), με το τμήμα ProcessChemistryCentre, WoodandPaperChemistryTurku /Ab, AboAkademiUniversity, Finland (ProfessorBjarneHolmbom) , Με το BiotechnologyLaboratory, KajaaniUniversityConsortium, UniversityofOulu, Finland (Dr. V. Vertanen).

Συνεργασίες στην Ελλάδα

Για τη διεκπεραίωση τόσο της κλινικοεργαστηριακής έρευνας όσο και της βασικής έρευνας έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με Εργαστήρια/ Κλινικές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών όπως Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ψυχιατρική Κλινική Αιγινητείου Νοσοκομείου, Μαιευτική Κλινική Αρεταιείου Νοσοκομείου, Πα­θολογική Κλινική Νοσοκομείου “Αλεξάνδρα”, Εργαστήριο Μελέτης Με­ταβολισμού των Οστών (ΚΑΤ), με Κλινικές Νοσοκομείων όπως Καρ­διο­λογική Κλινική Λαϊκού Νοσοκομείου, Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσο­κο­μείου “Ο Ευαγγελισμός”. Επιπλέον έχει αναπτυχθεί συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, όπως το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) και άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα, όπως το Τμήμα Φαρμακογνωσίας του Φαρμακευτικού Τμήματος Αθηνών και το  Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση Άρθρων προς δημοσίευση σε Διεθνή έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά (Reviewer)

Oncology, Psychoneuroendocrinology, Annals of Clinical Biochemistry, Maturitas, Rheumatology, The Pharmacogenomics Journal, Biological Psychiatry, The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, Neuroimmunomodulation, Basic & clinical Pharmacology & Toxicology, Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Clinical Immunology, Biochimie, J. of Chromatography A, Hormones, Mediators of Inflammation, Current Signal Transduction Therapy, Breast Cancer Research and Treatment,  Cancer Letters,  Εnvironmental Health Perspectives, Cancer Investigation, Hypertension Research, Naunyn-Schmiedeberg Archives of Pharmacology

Αριθμητική Παρουσίαση Επιστημονικού Έργου

Πλήρεις Δημοσιεύσεις πρωτότυπων άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (70), και 23 SupplementsinPubMed, ISIWebofScience  andScopus (αυτοδύναμο έργο,  πρώτη και τελευταία συγγραφέας σε  58 από τις  70 πλήρεις δημοσιεύσεις) με Συντελεστή απήχησης  300 (προσωπικός 250) (μέσος συντελεστής απήχησης 4.2) , Αναφορές 957 (Προσωπικές αναφορές 756), hindex 19,  Κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία 6.  Ανακοινώσεις (abstracts) σε διεθνή   συνέδρια  54  και πολλές Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά,  Μονογραφίες, Κεφάλαια σε βιβλία, Κεφάλαια σε Τόμους Πρακτικών μετά από Σεμινάρια-Συνέδρια. Το έργο έχει διεκπεραιωθεί καθ΄ ολοκληρία στην Ελλάδα από  μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταδιδάκτορες ερευνητές.